10 pytań o…L4, czyli wszystko co warto wiedzieć o kontroli pracownika

W naszej pracy często spotykamy się z pytaniami klientów w temacie zarządzania problemem absencji w firmie. Nierzadko sami trafiamy w internecie na niespójne informacje dotyczące weryfikacji pracowników na zwolnieniach lekarskich. W dzisiejszym wpisie obalamy mity i prezentujemy rzetelną wiedzę o absencji oraz o działaniu firm konsultingowych w tym zakresie. Oto lista 10 najczęstszych pytań:

1. Czy weryfikacja pracowników na zwolnieniach lekarskich jest legalna?

Zdecydowanie tak. W myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich każdy płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych może wykonać kontrolę pracownika.

2. Kto może takiej kontroli dokonać?

Każda oddelegowana przez pracodawcę osoba lub upoważniona przez pracodawcę wyspecjalizowana firma zewnętrzna, która takich kontroli dokonuje.

3. Kiedy mogę skontrolować pracownika?

Możliwość kontroli pracownika nadarza się w przypadku podejrzenia, że pracownik może niezgodnie z celem wykorzystywać zwolnienie lekarskie. Kontrolą powinni być objęci szczególnie Ci pracownicy, którzy wcześniej nie przeszli poprawnej weryfikacji poprawności wykorzystania zwolnienia lekarskiego i którym w przeszłości było odbierane wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

4. Co jest potrzebne do przeprowadzenia kontroli?

Podczas przeprowadzania kontroli potrzebne jest upoważnienie według wzoru z rozporządzenia oraz dokument tożsamości.

5. Gdzie przeprowadza się kontrolę?

W dodatkowym miejscu pracy, jeśli pracownik takie posiada, w miejscu zamieszkania, w miejscu czasowego pobytu (podanym na zaświadczeniu lekarskim) lub innym miejscu, jeśli to celowe.

6. Jaki adres powinien być wpisany na druku zwolnienia lekarskiego?

Na druku zwolnienia lekarskiego powinien być podany faktyczny adres pobytu pracownika w czasie choroby. Podczas wizyty powinno się o tym poinformować lekarza wypełniającego druk zwolnienia.

7. Ile czasu ma pracownik na dostarczenie druku zwolnienia chorobowego?

W myśl art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010 r. Nr 77, poz. 512) pracownik powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania. W niedługim czasie, gdy pojawią się tylko elektroniczne druki L4, nie będzie to konieczne.

8. Jeżeli przeprowadziłem kontrolę i pracownik nieprawidłowo wykorzystywał zwolnienie, jakie sankcje mogę zastosować?

Zgodnie z przepisem art. 92§3 pkt 2 Kodeksu pracy prawo do wynagrodzenie chorobowego nie przysługuje w takim samych przypadkach, w których nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Możliwe jest więc potrącenie tej kwoty z wynagrodzenia. Ponadto możliwe jest dyscyplinarne zwolnienie pracownika z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych (art. 52 KP), czym niewątpliwie jest niezgodne z celem wykorzystywanie zwolnień chorobowych. Niemniej konieczne jest posiadanie na taką okoliczność protokołu z kontroli.

9. Czy pracownik może wykonywać pracę u innego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego? Jakie czynności są zakazane?

Jest to bezwzględnie zakazane. Ponadto pracownik nie powinien wykonywać dodatkowych czynności, które mijają się z celem zwolnienia i nie powodują szybszego powrotu do zdrowia. W przypadku opieki nad dzieckiem powyżej 2 lat sprawdza się, czy możliwa jest opieka ze strony innych członków rodziny.

10. Co w przypadku nieobecności pracownika podczas kontroli?

W przypadku nieobecności pracownika kontrolę należy ponowić, wyjaśniając jednocześnie przyczyny jego nieobecności. Jeśli kontrola nie zostanie ponowiona należy zwrócić się do pracownika o wyjaśnienie przyczyny nieobecności, wyznaczając mu termin na złożenie wyjaśnień. W przypadku odmowy złożenia wyjaśnień przez pracownika lub nieudzielenia wyjaśnień w terminie uznaje się, że zwolnienie jest wykorzystywane niezgodnie z celem. Należy odnotować taką informację w protokole z kontroli.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY WYBRAĆ OFERTĘ SKROJONĄ NA MIARĘ


Telefon: 696 661 211
E-mail: biuro@absence.pl


facebook-logo