FAQ - aspekty prawne


Tak. W myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich każdy płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych może wykonać kontrolę pracownika.

Kontrolę może wykonać każda oddelegowana przez pracodawcę osoba lub upoważniona przez pracodawcę wyspecjalizowana firma zewnętrzna jak Absence.

Możliwość kontroli pracownika nadarza się w przypadku podejrzenia, że pracownik może niezgodnie z celem wykorzystywać zwolnienie lekarskie. Kontrolą powinni być szczególnie objęci Ci pracownicy, którzy wcześniej nie przeszli poprawnej weryfikacji poprawności wykorzystania zwolnienia i którym było już odbierane wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Podczas przeprowadzania kontroli potrzebne jest upoważnienie według wzoru z Rozporządzenia oraz dokument tożsamości osoby upoważnionej.

Kontrolę przeprowadza się w dodatkowym miejscu pracy, jeśli pracownik posiada takowe, w miejscu zamieszkania, w miejscu czasowego pobytu (podanym na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA) lub innym miejscu, jeśli jest to celowe.

Na druku zwolnienia lekarskiego powinien być podany faktyczny adres pobytu pracownika w czasie choroby.

W myśl art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010 r. Nr 77, poz. 512) pracownik powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania. W niedługim czasie problem ten mają rozwiązać elektroniczne zwolnienia lekarskie.

Zgodnie z przepisem art. 92§3 pkt 2 Kodeksu pracy prawo do wynagrodzenia chorobowego nie przysługuje w takich samych przypadkach, w których nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Możliwe jest więc potrącenie tej kwoty z wynagrodzenia.

Ponadto możliwe jest zastosowanie sankcji z Kodeksu Pracy względem pracownika włącznie z dyscyplinarnym zwolnieniem w najcięższych i uzasadnionych przypadkach. Niemniej konieczne jest posiadanie na taką okoliczność prawidłowo sporządzonego protokołu z kontroli, co może zapewnić firma zewnętrzna oferująca usługi z zakresu absencji chorobowej.FAQ - jak działa Absence


W celu zachowania najwyższej jakości świadczonych przez nas usług przez rozpoczęciem działań komunikujemy je w firmie. Nie informujemy o tym kiedy nastąpi weryfikacja, ale pracownicy wiedzą o tym, że mogą spodziewać się takiej weryfikacji.

Uprawniony kontroler pojawia się w miejscu wskazanym na druku lekarskim. Następnie dokonuje weryfikacji poprawności wykonania zwolnienia lekarskiego. Jeśli pracownika nie ma pod wskazanym adresem, następuje próba kontaktu telefonicznego z pracownikiem. Kontroler zostawia również informację o próbie spotkania. Jeśli próba kontaktu kończy się niepowodzeniem, kontroler ponownie zjawia się w miejscu przebywania pracownika. Kontrola następuje w ciągu 24h od momentu zgłoszenia zapotrzebowania ze strony klienta.

Skala działań Absence jest dużo szersza. Na początku współpracy dokonujemy analizy wskaźników absencji u klienta. W zależności od wyników audytu, dopasowujemy konkretne działania w celu niwelowania niepożądanej absencji chorobowej. Świadczymy zarówno bezpośrednie doradztwo ze strony wyspecjalizowanego eksperta HR oraz warsztaty dla kadry kierowniczej. W swoim zakresie posiadamy również cykliczne raportowanie oraz wsparcie edukacyjne do pracowników o ich prawach i obowiązkach wynikających ze zwolnienia lekarskiego.

Gwarantujemy pełną anonimowość dla każdego klienta oraz jego pracowników w szerokim zakresie działalności Absence.

Zdecydowanie. Jesteśmy gotowi na wszelkie zmiany dotyczące administracji danych osobowych, jakie niesie za sobą nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych obowiązujące w Polsce od 25 maja 2018 roku.

W celu zachowania jak najwyższych standardów firma Absence zatrudnia wykwalifikowanych Specjalistów ds. kontroli, którzy odznaczają się profesjonalnym podejściem i empatią w kontakcie z innymi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY WYBRAĆ OFERTĘ SKROJONĄ NA MIARĘ


Telefon: 720 773 530
E-mail: biuro@absence.pl


facebook-logo